•  
  •  
  •  

 

 

Бюджет 2015

О Б Щ И Н А   П Ъ Р В О М А Й
                   
Н А Ч А Л Е Н      Б Ю Д Ж Е Т 
НА  НУ "Христо Ботев" гр. Първомай
ЗА 2015 година
 
Приходи
Наименование §;§ Държавни дейности Местни дейности Общо:
Субсидия 2015 г 61-09 187632 0 187632
Преходен остатък от 2014 г. 61-09 361 0 361 
Преходен остатък от проекти 88-03 1848 0 1848 
Бюджет за 2015 г.   189841 0 187993
                   
Разходи
Наименование §;§ Държавни дейности Местни дейности Бюджет
      ПГУ-318 Училища-322 Общо: Доф.у-ща ПДГ-314 Общо: Общо:
1. Запл. и възн.на перс.по тр.и сл.пр. 01-00 0 112000 112000 0 0 0 112000
1.1. Запл.и възн.на перс.нает по труд.пр. 01-01   112000 112000     0 112000
2. Др. възн. и плащания за персонал 02-00 0 7168 7168 0 0 0 7168
2.1. За нещ.перс. нает по тр.правоотн. 02-01     0     0 0
2.2. За перс. по извънтрудови правоотн. 02-02   1000 1000     0 1000
2.3. СБКО 02-05   5668 5668     0 5668
2.4. Обезщ.на перс.с х-р на възнагражд. 02-08   0 0     0 0
2.5. Други плащания и възнаграждения 02-09   500 500     0 500
3. Задълж.осиг. вноски от работодател 05-00 0 25000 25000 0 0 0 25000
3.1. Осигур.в-ки от работодател за ДОО 05-51   12800 12800     0 12800
3.2. Осигур.в-ки от работодател за УПФ 05-52   3900 3900     0 3900
3.3. Здравно-осигурителни в-ки от работ. 05-60   5700 5700     0 5700
3.4. Вноски за ДЗПО от работодател 05-80   2600 2600     0 2600
4. Издръжка 10-00 0 38825 38825 0 0 0 38825
4.1. Храна 10-11   10370 10370     0 10370
4.2. Медикаменти 10-12    0 0     0 0
4.3. Постелен инвентар и облекло 10-13   1080 1080     0 1080
4.4. Учебни и научн.-изслед.р-ди и книги 10-14   100 100     0 100
4.5. Материали 10-15   8800 8800     0 8800
4.6. Вода, горива и ел. енергия 10-16   10600 10600     0 10600
4.7. Разходи за външни услуги 10-20   6900 6900     0 6900
4.8. Текущ ремонт 10-30   0 0     0 0
4.9. Командировки в страната 10-51   750 750     0 750
4.10. Разходи за застраховки 10-62   75 75     0 75
4.11. Разходи  за СБКО  10-91    0 0     0 0
4.12. Р-ди за глоби,неуст.наказ.л-ви 10-92    150 150     0 150
4.13. Р-ди некласиф в др. параграфи 10-98    0 0     0 0
5. Данъци,такси и админ.санкции 19-00 0 5000 5000 0 0 0 5000
  Държ.данъци,такси,наказат.л-ви и санк. 19-01    0 0     0 0
  Общински данъци,такси,нак..л-ви и санк. 19-81   5000 5000     0 5000
6. Стипендии 40-00   0 0     0 0
7. Основен ремонт 51-00   0 0     0 0
8. Придобиване на ДМА 52-00   0 0     0 0
9. Резерв 97-00   0 0     0 0
  Всичко:   0 187993 187993 0 0 0 187993