•  
  •  
  •  

 

 

Бюджет 2014

О Б Щ И Н А   П Ъ Р В О М А Й
                   
Н А Ч А Л Е Н      Б Ю Д Ж Е Т 
НА  НУ "Христо Ботев" гр. Първомай
ЗА 2014 година
 
Приходи
Наименование §;§ Държавни дейности Местни дейности Общо:
Субсидия 2014 г 61-09 176245   176245
Преходен остатък от 2013 г. 61-09 2273    
Преходен остатък от проекти 88-03 -2331    
Бюджет за 2014 г.   176187 0 176245
                   
Разходи
Наименование §;§ Държавни дейности Местни дейности Бюджет
      ПГУ-318 Училища-322 Общо: Доф.у-ща ПДГ-314 Общо: Общо:
1. Запл. и възн.на перс.по тр.и сл.пр. 01-00 0 101729 101729 0 0 0 101729
1.1. Запл.и възн.на перс.нает по труд.пр. 01-01   101729 101729     0 101729
2. Др. възн. и плащания за персонал 02-00 0 6850 6850 0 0 0 6850
2.1. За нещ.перс. нает по тр.правоотн. 02-01     0     0 0
2.2. За перс. по извънтрудови правоотн. 02-02   400 400     0 400
2.3. СБКО 02-05   5800 5800     0 5800
2.4. Обезщ.на перс.с х-р на възнагражд. 02-08   300 300     0 300
2.5. Други плащания и възнаграждения 02-09   350 350     0 350
3. Задълж.осиг. вноски от работодател 05-00 0 20220 20220 0 0 0 20220
3.1. Осигур.в-ки от работодател за ДОО 05-51   10200 10200     0 10200
3.2. Осигур.в-ки от работодател за УПФ 05-52   3200 3200     0 3200
3.3. Здравно-осигурителни в-ки от работ. 05-60   4920 4920     0 4920
3.4. Вноски за ДЗПО от работодател 05-80   1900 1900     0 1900
4. Издръжка 10-00 0 40188 40188 0 0 0 40188
4.1. Храна 10-11   8800 8800     0 8800
4.2. Медикаменти 10-12     0     0 0
4.3. Постелен инвентар и облекло 10-13   1275 1275     0 1275
4.4. Учебни и научн.-изслед.р-ди и книги 10-14   760 760     0 760
4.5. Материали 10-15   9000 9000     0 9000
4.6. Вода, горива и ел. енергия 10-16   10500 10500     0 10500
4.7. Разходи за външни услуги 10-20   6400 6400     0 6400
4.8. Текущ ремонт 10-30   2768 2768     0 2768
4.9. Командировки в страната 10-51   600 600     0 600
4.10. Разходи за застраховки 10-62   85 85     0 85
4.11. Разходи  за СБКО  10-91     0     0 0
4.12. Р-ди за глоби,неуст.наказ.л-ви 10-92     0     0 0
4.13. Р-ди некласиф в др. параграфи 10-98     0     0 0
5. Данъци,такси и админ.санкции 19-00 0 6000 6000 0 0 0 6000
  Държ.данъци,такси,наказат.л-ви и санк. 19-01     0     0 0
  Общински данъци,такси,нак..л-ви и санк. 19-81   6000 6000     0 6000
6. Стипендии 40-00     0     0 0
7. Основен ремонт 51-00     0     0 0
8. Придобиване на ДМА 52-00   1200 1200     0 1200
9. Резерв 97-00     0     0 0
  Всичко:   0 176187 176187 0 0 0 176187